Event: Bruce Springsteen!

Op zondagavond 10 december 2023 om 19.30 uur in de Doelhoftsjerke in Aldeboarn. Als je liefhebber bent van de liederen van Bruce Springsteen dan mag je dit event niet missen!
De liederen worden gezongen door een band, bestaande uit ‘bezeten’ Bruce fans. Als je zijn teksten een beetje kent, dan zul je ontdekken dat het in zijn leven niet altijd op rolletjes liep.
Bruce Springsteen is van katholieke huize en heeft geen gemakkelijke jeugd gehad. Bruce zingt veel over mensen uit de lagere- en midden klasse en laat zijn Geloof daaruit blijken.

Vijko Top is één van Bruce’s grote fans en hij organiseert deze Events, dus ook in Aldeboarn en hij geeft daarbij toelichting bij de gezongen teksten.
Deze Events trekken veel liefhebbers en daar willen wij in Aldeboarn niet bij achterblijven en hopen op een volle kerk.

Vrije toegang, collecte na afloop ter dekking van de kosten
Dus mis het niet op 10 december om 19.30 uur in Aldeboarn!

Welkom!

Welkom op de website van de Doelhôftsjerke Aldeboarn,
een protestantse kerkgemeenschap in het hart van Friesland.
Hier vindt u informatie over de kerkdiensten, activiteiten en de geschiedenis van zowel dorp als kerk.

Doelhôftsjerke Aldeboarn (aldeboarn.frl)


Minisymposium Solidair Friesland en de Werkgroep Kerken en landbouw Fryslân.

 De werkgroep “Kerken en Landbouw Fryslân’ organiseert samen met ‘Solidair Friesland’ een minisymposium voor allen die werkzaam zijn in een kerkelijke gemeente, zowel beroepsmatig als vrijwillig. Dit wordt gehouden op vrijdag 13 januari van 9.30 uur tot 12.30 uur in Dorpshuis ‘Op ‘e Jister’ Kommisjewei 3 9217 RL Nijega.

Thema’s die aan de orde komen zijn:

«Hoe werkt Polarisatie? In onze samenleving krijgen we steeds meer te maken met tegenstellingen en gevoelens van onvrede. Met een moeilijk woord noemen we dat polarisatie, dat is het proces waarbij tegenstellingen tussen groepen in de samenleving steeds groter worden. Het “wij” tegenover “zij” waarbij het wederzijds vertrouwen volledig verdwijnt. Zo worden boeren tegen burgers opgezet, de stad tegenover het platteland en de natuur tegenover de landbouw. We zien het overal gebeuren: in de media, in de onderlinge gesprekken en zelf soms in de christelijke gemeente.

De werkgroep vroeg zich af hoe die processen eigenlijk werken? En hoe raken we weer verbonden om ingewikkelde problemen samen op te lossen? En hoe kan de kerkelijke gemeente daarbij van dienst zijn?

De filosoof Bart Brandsma houdt zich al twintig jaar bezig met conflicten en polarisatie en hij schreef het boek “Polarisatie- het inzicht in de dynamiek van het wij en zij denken” en is inmiddels een veelgevraagd spreker en adviseur bij belangrijke tegenstellingen.

Hij zal ons een aantal inzichten verlenen en adviezen geven hoe we vanuit de kerkelijke setting om kunnen gaan met deze gevoelige thema’s. Dit zowel voor gebruik binnen de kerkelijke gemeenschap als ook voor de kerkelijke gemeenschap die deel uitmaakt van de samenleving.

«De aarde verbindt! De werkgroep ‘Kerken en landbouw Fryslân’ wil graag een verbindende rol spelen in de discussie die landbouwers in de eerste plaats en natuurlijk ook ons allen treffen. Vanuit het thema “De aarde verbindt” probeert zij een aantal standpunten te formuleren. Pieter Knijff – lid van de werkgroep- zal hier iets over vertellen.

Na afloop is er gelegenheid voor discussie. De werkgroep nodigt bij dezen de doelgroep uit om samen van gedachten te wisselen over hoe we verbonden met elkaar willen en kunnen blijven.

Wij stellen het op prijs dat u zich van tevoren opgeeft bij info@kerkenenlandbouw.nl of telefoonnummer 06-83794625 Graag voor 5 januari. Voor verdere informatie: https://kerkenenlandbouw.nl/

Solidair Friesland en de Werkgroep Kerken en landbouw Fryslân.

Inspiratiemiddag Kerken en Mensen met een Verstandelijke Handicap

De werkgroep KMVH-Friesland (Kerken en Mensen met een Verstandelijke Handicap) heeft grote waardering voor alle vrijwilligers die de kerken en de mensen met een verstandelijke beperking dichter bij elkaar weten te brengen. De één leidt een catechesegroep, een ander zet zich in voor een gespreksgroep en zo zijn er nog veel meer manieren om het contact met deze bijzondere mensen handen en voeten te geven.

Daarom nodigt de KMVH-Friesland al die vrijwilligers uit voor een bijzondere inspiratiemiddag met als thema: De kracht van laagdrempeligheid.

Deze middag is op zaterdag 11 februari 2023 in de Kurioskerk te Leeuwarden (Julianalaan 38). Het begint om 13.30 uur en wordt rond 16.30 uur afgesloten met een door de KMVH aangeboden muzikale verrassing.

Zie onze website voor meer informatie en voor een meer uitgebreide uitnodiging: www.kmvhfriesland.nl

Namens de werkgroep,

ds. Piet Hulshof, secretaris

secretaris@kmvhfriesland.nl

Tel. 06-4093822

Gondeldienst 2022, daar zat weer muziek in!

Na drie avonden muziekklanken te hebben gehoord vanuit de feesttent, golfden de muzikale klanken nu over de Boarn tijdens de Gondeldienst. Traditioneel de afsluiting van de Gondelvaart. En dit jaar met medewerking van André, Elly Zuiderveld en vele andere muzikale talenten. Bekende en wat minder bekende liedjes kwamen voorbij waarbij er volop meegezongen kon worden. Ds. Ben van Tonder sprak over één van de belangrijkste elementen in de schepping, namelijk water.

Klik op deze link om de foto’s te zien die gemaakt zijn tijdens de dienst.

Seminar met ds. Oscar Lohuis in Heerenveen over ‘Romeinenbrief hoofdstuk 9 t/m11 op 2 juni

NIJKERK – Verschillende sprekers Christenen voor Israel 20-12-2018

Op donderdag 2 juni 2022 is er in Heerenveen de eerste studieavond in een serie van drie met spreker ds. Oscar Lohuis. Het thema van de drie avonden zal zijn: Romeinenbrief hoofdstuk 9 t/m11. De bijeenkomsten worden georganiseerd door Christenen voor Israël en vinden plaats in Pinkstergemeente Philadelfia, Herenwal 114, 8441 BD Heerenveen. De aanvang is om 20:00 uur, toegang is gratis. Er is verkoop van producten uit Israël.

De data van de andere twee avonden zijn: 9 en 16 juni.


Thema

Wij leven in een bijzondere tijd omdat wij het natuurlijke herstel van Israël meemaken. Er zal ook een geestelijk herstel volgen. De natuurlijke takken van de edele olijf zullen weer op de edele stam worden geënt. We geloven in de toekomstige bekering van Israël en dat zij de Messias zullen vinden. De kerk is niet in de plaats van Israël gekomen, en als gelovigen uit de volkeren moeten wij een nederige en niet een hoogmoedige houding jegens het Joodse volk hebben. Door Israël hebben wij zowel het Woord van God als het vleesgeworden Woord van God ontvangen. De achteruitgang van het Christendom in West-Europa staat niet los van de verschrikkelijke geschiedenis van de holocaust die in ons deel van de wereld heeft plaatsgevonden. Geestelijke vernieuwing zal niet komen tenzij wij leren wat onze plaats is ten opzichte van het volk Israël.

Achtergrond spreker

Ds. Oscar Lohuis was in het verleden verbonden aan de  baptistengemeenten in Meppel en Emmeloord. Vanaf 2007 is hij vrijgesteld om zich helemaal te geven aan de Woordverkondiging als rondreizende prediker, evangelist en Bijbelleraar. Lohuis spreekt regelmatig in kerken, hij verzorgt Bijbelstudies en schrijft columns in verschillende bladen. Lohuis: “De tijd waarin wij nu als Kerk van Jezus Christus leven vraagt om een serieuze overdenking van de plaats van Israël in Gods reddingsplan voor deze wereld.”.