ANBI gegevens

Om aan te geven dat onze gemeente voldoet aan de eisen die de overheid stelt om een ANBI_status te behouden de volgende gegevens:

Beleidsplan 2018 2022 (versie november 2017)

Beleidsplan PG Aldeboarn, 2012-2016

Jaarrekening CvK 2018

Jaarrekening diaconie 2018

Gegevens gemeente:

2017 Format-ANBI-transparantie-gegevens-kerkelijke-gemeente2017 def

Gegevens diaconie:

2017 Format-ANBI-transparantie-gegevens-diaconie def

Begroting en rekening 2017:

Protestantse Gemeente te Aldeboarn
college van kerkrentmeesters
Baten en Lasten voor ANBI-publicatie
begroting rekening rekening
2017 2017 2016
baten
Opbrengsten uit bezittingen € 69.600,00 € 72.547,00 € 73.747,00
Bijdragen gemeenteleden € 57.650,00 € 61.451,00 € 59.571,00
Subsidies en overige bijdragen van derden € 769,00 € 343,00
Totaal baten € 127.250,00 € 134.767,00 € 133.661,00
lasten
Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers) € 82.500,00 € 82.930,00 € 81.035,00
Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk € 7.000,00 € 7.100,00 € 6.850,00
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk € 6.500,00 € 6.444,00 € 6.281,00
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving) € 38.500,00 € 33.135,00 € 37.933,00
Salarissen (koster, organist e.d.) € 150,00 € 125,00 € 150,00
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente € 700,00 € 2.878,00 € 406,00
Lasten overige eigendommen en inventarissen € 2.000,00 € 2.200,00 € 2.400,00
Totaal lasten € 137.350,00 € 134.812,00 € 135.055,00
Resultaat (baten -lasten) € 10.100,00- € 45,00- € 1.394,00-

begroting diaconie 2018 PDF