Event: Bruce Springsteen!

Op zondagavond 10 december 2023 om 19.30 uur in de Doelhoftsjerke in Aldeboarn. Als je liefhebber bent van de liederen van Bruce Springsteen dan mag je dit event niet missen!
De liederen worden gezongen door een band, bestaande uit ‘bezeten’ Bruce fans. Als je zijn teksten een beetje kent, dan zul je ontdekken dat het in zijn leven niet altijd op rolletjes liep.
Bruce Springsteen is van katholieke huize en heeft geen gemakkelijke jeugd gehad. Bruce zingt veel over mensen uit de lagere- en midden klasse en laat zijn Geloof daaruit blijken.

Vijko Top is één van Bruce’s grote fans en hij organiseert deze Events, dus ook in Aldeboarn en hij geeft daarbij toelichting bij de gezongen teksten.
Deze Events trekken veel liefhebbers en daar willen wij in Aldeboarn niet bij achterblijven en hopen op een volle kerk.

Vrije toegang, collecte na afloop ter dekking van de kosten
Dus mis het niet op 10 december om 19.30 uur in Aldeboarn!

Welkom!

Welkom op de website van de Doelhôftsjerke Aldeboarn,
een protestantse kerkgemeenschap in het hart van Friesland.
Hier vindt u informatie over de kerkdiensten, activiteiten en de geschiedenis van zowel dorp als kerk.

Doelhôftsjerke Aldeboarn (aldeboarn.frl)


Minisymposium Solidair Friesland en de Werkgroep Kerken en landbouw Fryslân.

 De werkgroep “Kerken en Landbouw Fryslân’ organiseert samen met ‘Solidair Friesland’ een minisymposium voor allen die werkzaam zijn in een kerkelijke gemeente, zowel beroepsmatig als vrijwillig. Dit wordt gehouden op vrijdag 13 januari van 9.30 uur tot 12.30 uur in Dorpshuis ‘Op ‘e Jister’ Kommisjewei 3 9217 RL Nijega.

Thema’s die aan de orde komen zijn:

«Hoe werkt Polarisatie? In onze samenleving krijgen we steeds meer te maken met tegenstellingen en gevoelens van onvrede. Met een moeilijk woord noemen we dat polarisatie, dat is het proces waarbij tegenstellingen tussen groepen in de samenleving steeds groter worden. Het “wij” tegenover “zij” waarbij het wederzijds vertrouwen volledig verdwijnt. Zo worden boeren tegen burgers opgezet, de stad tegenover het platteland en de natuur tegenover de landbouw. We zien het overal gebeuren: in de media, in de onderlinge gesprekken en zelf soms in de christelijke gemeente.

De werkgroep vroeg zich af hoe die processen eigenlijk werken? En hoe raken we weer verbonden om ingewikkelde problemen samen op te lossen? En hoe kan de kerkelijke gemeente daarbij van dienst zijn?

De filosoof Bart Brandsma houdt zich al twintig jaar bezig met conflicten en polarisatie en hij schreef het boek “Polarisatie- het inzicht in de dynamiek van het wij en zij denken” en is inmiddels een veelgevraagd spreker en adviseur bij belangrijke tegenstellingen.

Hij zal ons een aantal inzichten verlenen en adviezen geven hoe we vanuit de kerkelijke setting om kunnen gaan met deze gevoelige thema’s. Dit zowel voor gebruik binnen de kerkelijke gemeenschap als ook voor de kerkelijke gemeenschap die deel uitmaakt van de samenleving.

«De aarde verbindt! De werkgroep ‘Kerken en landbouw Fryslân’ wil graag een verbindende rol spelen in de discussie die landbouwers in de eerste plaats en natuurlijk ook ons allen treffen. Vanuit het thema “De aarde verbindt” probeert zij een aantal standpunten te formuleren. Pieter Knijff – lid van de werkgroep- zal hier iets over vertellen.

Na afloop is er gelegenheid voor discussie. De werkgroep nodigt bij dezen de doelgroep uit om samen van gedachten te wisselen over hoe we verbonden met elkaar willen en kunnen blijven.

Wij stellen het op prijs dat u zich van tevoren opgeeft bij info@kerkenenlandbouw.nl of telefoonnummer 06-83794625 Graag voor 5 januari. Voor verdere informatie: https://kerkenenlandbouw.nl/

Solidair Friesland en de Werkgroep Kerken en landbouw Fryslân.

Inspiratiemiddag Kerken en Mensen met een Verstandelijke Handicap

De werkgroep KMVH-Friesland (Kerken en Mensen met een Verstandelijke Handicap) heeft grote waardering voor alle vrijwilligers die de kerken en de mensen met een verstandelijke beperking dichter bij elkaar weten te brengen. De één leidt een catechesegroep, een ander zet zich in voor een gespreksgroep en zo zijn er nog veel meer manieren om het contact met deze bijzondere mensen handen en voeten te geven.

Daarom nodigt de KMVH-Friesland al die vrijwilligers uit voor een bijzondere inspiratiemiddag met als thema: De kracht van laagdrempeligheid.

Deze middag is op zaterdag 11 februari 2023 in de Kurioskerk te Leeuwarden (Julianalaan 38). Het begint om 13.30 uur en wordt rond 16.30 uur afgesloten met een door de KMVH aangeboden muzikale verrassing.

Zie onze website voor meer informatie en voor een meer uitgebreide uitnodiging: www.kmvhfriesland.nl

Namens de werkgroep,

ds. Piet Hulshof, secretaris

secretaris@kmvhfriesland.nl

Tel. 06-4093822

Seminar met ds. Henk Poot in Heerenveen over ‘Jezus en Israël

Op dinsdag 8 november 2022 is er in Heerenveen de tweede studieavond in een serie van twee met spreker ds. Henk Poot. Het thema van de lezing is: Jezus en Israël. De bijeenkomst wordt georganiseerd door Christenen voor Israël en vindt plaats in de Fonteinkerk, President Kennedylaan 15, 8442 JE Heerenveen. De aanvang is om 20:00 uur, toegang is gratis. Er is verkoop van producten uit Israël.

Thema

Het geloof in Jezus lijkt het grote breekpunt te zijn tussen Israël en de kerk. Immers in de kerk belijden wij dat Jezus de Christus is en de meeste Joden doen dat niet. Toch heeft Jezus veel meer met Israël dan we als christenen wel eens beseffen. Je zou zelfs kunnen zeggen dat we via Jezus veel meer zicht krijgen op de plaats en de betekenis van het Joodse volk. Maar niet alleen dat: Het besef dat Jezus en Israël met elkaar verbonden zijn, zou ook kunnen leiden tot een verrijking van ons geloof in Jezus.

Achtergrond spreker

Ds. Henk Poot is als predikant verbonden aan Christenen voor Israël. Hij studeerde theologie in Utrecht en heeft verschillende boeken op zijn naam staan, zoals ‘De Knecht des Heren’ ‘Abraham een vriend van God’ en ‘Jozef, een Messiaanse geschiedenis’. Ds. Poot leidt regelmatig groepen rond in Israël en is een veelgevraagd spreker.

NIJKERK – Henk Poot 24-03-2015

Gondeldienst 2022, daar zat weer muziek in!

Na drie avonden muziekklanken te hebben gehoord vanuit de feesttent, golfden de muzikale klanken nu over de Boarn tijdens de Gondeldienst. Traditioneel de afsluiting van de Gondelvaart. En dit jaar met medewerking van André, Elly Zuiderveld en vele andere muzikale talenten. Bekende en wat minder bekende liedjes kwamen voorbij waarbij er volop meegezongen kon worden. Ds. Ben van Tonder sprak over één van de belangrijkste elementen in de schepping, namelijk water.

Klik op deze link om de foto’s te zien die gemaakt zijn tijdens de dienst.

Wie heeft een plaats in de herberg?

Classicaal appèl

Koudum, 27 augustus 2022

Geachte kerkenraadsleden, gemeenteleden, predikanten en kerkelijk werkers in de Classis Fryslân,

Dringend beroep
Hierbij doet het breed moderamen van onze Classis Fryslân, in navolging van de Generale Synode, een dringend beroep op uw gemeente. De noodhulpopvang van asielaanvragers bij o.a. het aanmeldcentrum in Ter Apel is vastgelopen. Dagelijks krijgen wij de moeilijke omstandigheden, het verdriet en de wanhoop van ‘de vreemdelingen voor de poort’ onder ogen. Wij hopen dat uw gemeente nu wil helpen waar geen andere helper is.

Dringend behoefte
Er is op dit moment dringend behoefte aan opvang en tijdelijke woonruimte voor asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen (de zgn.‘statushouders’), voor wie echter geen woonruimte beschikbaar is. Voor elke statushouder die een plek krijgt in onze steden en dorpen, kan iemand die wacht op een aanmeldprocedure worden toegelaten. Dit verlicht de druk aan de poorten van de asielcentra.

Ruimte gezocht
Onze Protestantse Kerk zoekt dringend ruimte voor kleinschalige opvang van landelijk ongeveer 300 statushouders en asielzoekers. Daarbij wordt gedacht aan leegstaande pastorieën, kerkelijke gebouwen die u kunt vrijmaken, diaconale doorgangswoningen, enzovoort. We denken daarbij aan de opvang zoals veel gemeenten die de afgelopen tijd ook aan Oekraïense vluchtelingen zijn gaan bieden.

Ondersteuning door de landelijke kerk
De dienstenorganisatie van onze landelijke kerk bereidt zich op dit moment voor om uw gemeente en uw diaconie te ondersteunen in deze tijdelijke opvang. Om te beginnen zijn er online-informatiebijeenkomsten gepland. Van daaruit wordt u verder de weg gewezen hoe u kleinschalige opvang kunt realiseren. U kunt zich voor een informatiebijeenkomst aanmelden via https://protestantsekerk.nl/evenementen/online-informatiebijeenkomst-opvangcrisis/
Voor gemeenten die na die informatie echt aan de slag willen, komt er één op één begeleiding.

Diaconaal geld
Wij verwachten dat er de komende tijd geld beschikbaar komt vanuit de overheid en de kerk, maar dit kost tijd. Tot dan hopen wij dat u hiervoor uw eigen diaconale gelden wilt en kunt benutten.

Samenwerking met burgerlijke gemeenten
Bij eventuele kleinschalige opvang zult u moeten samenwerken met uw burgelijke gemeente.
De dienstenorganisatie zal u hierin kunnen begeleiden.

Aanmelding kleinschalige opvang
Indien u in staat en bereid bent de komende tijd kleinschalig statushouders op te vangen, dan
kunt u zich aanmelden medewerker Kerk in Aktie mevrouw Jojanneke Dekker.
j.dekker@protestantsekerk.nl

Als classis stellen we een CC. van uw reactie naar classisfryslan@gmail.com op prijs.
Het breed moderamen van onze classis hoopt van harte dat u in deze noodsituatie uw hulp en uw mogelijkheden beschikbaar wilt stellen.

en vele duizenden, ontheemd, gevlucht uit eigen land,
beducht voor tirannie, geweld, voor dood voor moord en brand; genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan! (Lied 997:1)
Aan u allen mijn hartelijke groet, mede namens het breed moderamen van de Classis Fryslân,

Wim Beekman, classispredikant

Seminar met ds. Oscar Lohuis in Heerenveen over ‘Romeinenbrief hoofdstuk 9 t/m11 op 2 juni

NIJKERK – Verschillende sprekers Christenen voor Israel 20-12-2018

Op donderdag 2 juni 2022 is er in Heerenveen de eerste studieavond in een serie van drie met spreker ds. Oscar Lohuis. Het thema van de drie avonden zal zijn: Romeinenbrief hoofdstuk 9 t/m11. De bijeenkomsten worden georganiseerd door Christenen voor Israël en vinden plaats in Pinkstergemeente Philadelfia, Herenwal 114, 8441 BD Heerenveen. De aanvang is om 20:00 uur, toegang is gratis. Er is verkoop van producten uit Israël.

De data van de andere twee avonden zijn: 9 en 16 juni.


Thema

Wij leven in een bijzondere tijd omdat wij het natuurlijke herstel van Israël meemaken. Er zal ook een geestelijk herstel volgen. De natuurlijke takken van de edele olijf zullen weer op de edele stam worden geënt. We geloven in de toekomstige bekering van Israël en dat zij de Messias zullen vinden. De kerk is niet in de plaats van Israël gekomen, en als gelovigen uit de volkeren moeten wij een nederige en niet een hoogmoedige houding jegens het Joodse volk hebben. Door Israël hebben wij zowel het Woord van God als het vleesgeworden Woord van God ontvangen. De achteruitgang van het Christendom in West-Europa staat niet los van de verschrikkelijke geschiedenis van de holocaust die in ons deel van de wereld heeft plaatsgevonden. Geestelijke vernieuwing zal niet komen tenzij wij leren wat onze plaats is ten opzichte van het volk Israël.

Achtergrond spreker

Ds. Oscar Lohuis was in het verleden verbonden aan de  baptistengemeenten in Meppel en Emmeloord. Vanaf 2007 is hij vrijgesteld om zich helemaal te geven aan de Woordverkondiging als rondreizende prediker, evangelist en Bijbelleraar. Lohuis spreekt regelmatig in kerken, hij verzorgt Bijbelstudies en schrijft columns in verschillende bladen. Lohuis: “De tijd waarin wij nu als Kerk van Jezus Christus leven vraagt om een serieuze overdenking van de plaats van Israël in Gods reddingsplan voor deze wereld.”.

Aldeboarn siket dûmny!

In opdracht van de kerkenraad zoekt de beroepingscommissie een nieuwe dominee voor Aldeboarn. Bent u zelf geïnteresseerd? Of hebt u ideeën wie onze nieuwe dorpsdominee zou kunnen worden? Dan helpt de profielschets een beeld te krijgen bij wat we zoeken.

Profielschets dominee Aldeboarn

Meer weten over Aldeboarn en haar kerkelijke gemeente? Lees dan ook onze informatiegids voor geïnteresseerde predikanten.

Wilt u de beroepingscommissie tippen? Dat kan, per mail via
hugo.vnwrdn@gmail.com (Hugo van Woerden) of bij één van de andere leden van de commissie. Voegt u wel een motivering toe?

Kerkdiensten oktober – november 2019

Zondag 13 oktober

10:00 uur, Oktober Fest! (alternat10edienst)
Voorganger: ds. Piet Rozenboom, Aldeboarn
Organist: Jurjen de jong
Oppas
Collecte: kerk, Kerk in Actie werelddiakonaat
Met medewerking van muziekkorps Concordia, Aldeboarn

Zondag 20 oktober

9:30 uur
Voorganger: da. Y. Riemersma-Beintema, Heerenveen
Organist: Gert Gatsma
Oppas, kindernevendienst
Collecte: kerk, diaconie

15:30 uur, peuter-kleuterdienst
Thema: Naäman

Zondag 27 oktober

9:30 uur
Voorganger: ds. M.J. Koppe, Dokkum
Organist: Sietze Kraak
Oppas, kindernevendienst
Collecte: kerk, najaarszendingsweek

19:30 uur, bijbelquiz

3 november

9:30 uur
Voorganger: ds. Piet Rozeboom, Aldeboarn
Organist: Gert Gatsma
Oppas, kindernevendienst
Collecte: kerk, NBG

19:30 uur, film Ester

6 november

19:30 uur, dankstond voor gewas en arbeid
Voorganger: ds. Piet Rozeboom, Aldeboarn
Organist: Jurjen de Jong
Collecten: kerk dankstondcollecte

10 november

9:30 uur, heilig avondmaal
Voorganger: ds. Piet Rozeboom, Aldeboarn
Organist: Gert Gatsma
Oppas, kindernevendienst
Collecte: diaconie, kerk

19:30 uur, Nij Kleasterviering

17 november

9:30 uur
Voorganger: ds. J. Jurjens, Drachten
Organist: Jurjen de Jong
Oppas, kindernevendienst
Collecte: kerk, binnenlands diaconaat

19:30 uur, Marianne Boersma, geestelijk verzorger P.I.


Israël-reis, dag 6 en 7

Vandaag twee dagen tegelijk! Gisteren waren we namelijk midden in de woestijn waar geen goede verbinding beschikbaar was.  Dinsdag 26 maart: vertrek uit Jeruzalem om naar de woestijn de Negev te gaan. Eerst zijn we naar  Tsede Boker gegaan. Dit is de toen zeer eenvoudige kibboets waar de eerste minister president van Israe, David Ben Goerion zich gevestigd heeft. Hij koos ervoor om in eenvoud te regeren! Samen met zjn vrouw is hij hier ook begraven. Hij zag vooruit dat als Israel een natie zou zijn voor veel Joden, de Negev tot bloei gebracht moest worden. Zo heeft hij gepionierd.Daarna zijn we naar de ruines van de Nabateeers gegaan: Avdat. Al 300 voor Christus vestigde deze dynastie zich in de woestijn en bouwde er steden, waar veeteelt, akkerbouw en zelfs wijnbouw plaats vond. Tot de Byzantijnse tijd (zesde eeuw) is dit geweest. De Hasmoneeen waar ook de familie van Herodes uit stamde. Heel bijzonder om midden in de woestijn toen al het weinige water (200 mm per jaar) zo optimaal te benutten. Ook hebben we de bron van Avdat bezocht: Ein Avdat. We konden dit natuurreservaat vanwege recente regen niet in wandelen, dus hebben we het van boven bewonderd. Fascinerend.Hierna zijn we naar de bijzondere nederzetting Kfar Hanokdim gegaan; dit is een bijzondere voor toeristen gemaakte nederzetting van Bedoeienen. Hier hebben we kameel gereden! We hebben er een heerlijke maaltijd vanuit deze traditie genoten, alsmede een mooi verhaal van een bewonderenswaardige Bedoeienenvrouw gehoord. Daarna een heerlijk vuur in het kamp waarna we ofwel de vrouwen of de mannentent ingingen. Er is fantastisch gesnurkt. Zelfs onze oudste deelnemers van 82 en 83 jaar vonden het mooi: zo maak je nog eens wat mee, slapen op de grond!

Woensdag 27 maart zijn we na een heerlijk ontbijt in de bus gestapt naar de Dode Zee. Natuurlijk hebben we als duikbootjes gedobberd in het water van 31 % zout! Het is goed voor je huid, die je trouwens op deze diepste plaats ter aarde van 400 meter beneden de zeespiegel niet eens hoeft in te smeren. Hierna gingen we naar het prachtige Ein Gedi. Een schitterende kloof waar Saul een grot in ging om zijn behoefte te doen, waar juist David zich verborgen had voor hem! Ook de plaats waar Hooglied over spreekt: een romatisch mooie plaats dus. Na de wandeling naar de watervallen zijn we naar Qumran gereden om er te lunchen. Vervolgens kwam de rit naar de mooie opgraving van de oude stad Beth Shean (al in Richteren genoemd). Helaas werd de bus door een foutief sturende auto aangereden. Een oppervlakkige schade, die ons tijd kostte en de site deed missen. Gelukkig had onze uitstekende gids Yossi nog een oplossing door een ander deel te tonen: het amfitheater waar vroeger gladiatoren gevechten met vervolgde Joden en christenen alsmede leeuwen en beren hielden.Hierna reden we naar Ohalo, de kibboets waar we in gezellige huisjes aan het meer van Tiberias voor twee nachten zullen verblijven.Van het thuisfront komt wel de vraag of wij iets merken van de onrust bij de Gazastrook: hier vernemen wij gelukkig niets!In de groep gaat het echt heel bijzonder. Een sfeer van met elkaar, mooie gesprekken en geweldig veel schater partijen om de leuke grapjes.

Hartelijke groet van de Israel Anders reis die inmiddels over de helft is.

Israël-reis, dag 5

Donderdag 21 maart is een groep onder leiding van dominee Piet Rozeboom op reis gegaan naar Israël. Vandaag een verslag van de vijfde dag (maandag 25 maart).

Vandaag zijn we als groep begonnen op de Olijfberg. Vandaar heb je het beste zicht op de tempelberg. Jezus kwam hier toen HIj in Jeruzalem verbleef voorafgaand aan zijn lijden dagelijks. Vanaf de berg zie je de stad van David, de tempelberg met de gouden koepel, de graven van Joden op de berg vanmwege de verwachting van de  Messias. We gingen de berg te voet af, kwamen bij de kerk “de Heer weent”  – Dominus flevit”. De Heer weende over Jeruzalem, maar ook zijn er op het dak kruiken als symbool van de tranen die door God worden opgevangen en bewaard (Psalm 56). Daarna kwamen we bij Gethsemane. Indrukwekkend bij de oude olijfbomen en de afbeelding van Jezus die waakt. Jezus streed en bad, maar de discipelen vielen in slaap. 

Daarna begonnen we de weg Via Dolorosa: we volgden door de drukte heen als het ware de lijdensweg van Jezus. Bij st. Anna hebben we gezongen, maar er kwamen meer groepen zingen! En we zagen Bethesda waar het water in beweging kwam, waar schapen gewassen werden voor het offer in de tempel. En een verlamde man werd er door Jezus genezen.
Bij Baste hebben we gegeten: falaffel in je waffel, of pizza. Daarna naar de Heilig Grafkerk: een enorme drukte, een beleing die heel anders is dan we gewend zijn. Bij de zusters uit Oostenrijk Ieen klooster)  hebben we koffie gedronken met apfelstrudel! Heerlijk want het was koud en regenachtig vandaag. Daarna naar de graftuin, bijzonder, intiem, en we zongen er U zij de glorie!
Een mooie en prachtige dag. 
De sfeer in de groep is heel goed. Wat een omzien naar elkaar, wat een mooie gesprekken, wat een plezier ook trouwens!
 
Groeten van ons allemaal, ds. Piet

Israël-reis, dag 4

Donderdag 21 maart is een groep onder leiding van dominee Piet Rozeboom op reis gegaan naar Israël. Hier doen we elke dag verslag. Vandaag de vierde dag: de zondag.

Vandaag pakten wij het programma weer op.Onze zondag hebben wij gisteren immers op sabbath gehouden.

Vanochtend gingen we eerst naar de David citadel: een oude burcht die terug gaat op de tijd voor David! Nu met bijzondere ruines en geschiedenis van Jeruzalem en een mooi uitzicht over Jeruzalem. Daarna gingen we naar een kibboets om heerlijk te eten. Daarvandaan zagen we Bethlehem en de velden van Effratha.
Hierna zijn we naar Yad Vashem gegaan: het Holocaust museum. Op zeer indringende wijze loop je als het ware door de geschiedenis van de vreselijke vernietiging van zes miljoen unieke mensenlevens heen. 
Hierna zijn we naar het hotel gegaan voor het diner. Aansluitend de avondsluiting bij Jesaja 56: 5 waar staat wat Yad Vashem inhoudt: een naam, een gedenken voor jou. Al die namen die door de nazi’s uitgewist werden worden hier herdacht voor God en mensen.
Hierna nog naar de tunnels onder deKlaagmuur. In werkelijkheid was de westelijke tempelmuur – de zogeheten Klaagmuur – veel groter. Je komt in deze tunnels heel dichtbij de plaats waarhet Heilige der Heiligen uit de tempel is geweest. Hier wordt door vrouwen gebeden. Heel bijzonder.
 
 
 
Vriendelijke groeten van de groep,
Piet Rozeboom

Israël-reis: dag 3

Donderdag 21 maart is een groep onder leiding van dominee Piet Rozeboom op reis gegaan naar Israël. De reisverslagen publiceren wij op deze website. Vandaag de derde dag.

[23-3] – Vandaag houden we Sabbath. Sabbat Shalom wordt hier gezegd. 

Om 09.30 hebben wij een dienst met avondmaal gevierd. Juist in Jeruzalem! 
Daarna koffie en weer later een broodje. Vanmiddag is vrij. De meeste mensen gaan wandelen. Na het diner vanavond willen wij de stad in om te genieten van de gezelligheid die op gang komt na Sabbath. 
 
 
Vriendelijke groeten namens de groep 
Piet Rozeboom. 

Israëlreis: verslag dag 2

Donderdag 21 maart is een groep onder leiding van dominee Piet Rozeboom op reis gegaan naar Israël. De reisverslagen publiceren wij op deze website. Vandaag de tweede dag.

[22-3 17:20] – Inmiddels hebben we als groep onze tweede dag beleefd. Nadat er door de meesten intens geslapen is na de lange reis van gisteren, zaten we opgewekt aan een heerlijk ontbijt in het dorpje Newe Shalom. Na het ontbijt kregen we uitleg en rondleiding. Newe Shalom betekent “oase van vrede”.

Een priester is hier in de jaren zeventig begonnen met niets behalve een droom: dat mensen van verschillend geloof samen zouden leven in vrede. Onderwijs is dan heel belangrijk: dat je van jongs af aan leert respect te hebben voor ieder mensenkind. Maar ook volwassen kunnen dit leren. Zo leven hier 150 gezinnen in vrede samen: Joden, moslims en christenen in gelijke aantallen. Ze willen groeien naar 300 gezinnen. Daarna exporteren ze dit gedachtegoed wereldwijd dus ook nadrukkelijk in Israël. Zo worden alle feestdagen van de drie godsdiensten gevierd en wordt er gebeden in de internationale taal van alle religies: stilte!

Een gezamenlijke ruimte is rond, niet met drie hoeken! En zonder symbolen van de een of de ander.
 
Na deze rondleiding zijn we naar Jeruzalem gegaan. Jossi is onze gids: hij vertelt veel vanuit zijn grote kennis. Hij is zelf niet gelovig, maar wel “patriottisch Israeliet”. Met respect spreekt hij over ander geloof, ook het christelijk geloof.
 
We zijn naar de tunnels van Hizkia gegaan. Deze tunnels zijn al in de Kanaänitische tijd ontstaan, vervolgens onder koning David gebruikt en door Hizkia uitgebreid. Indrukwekkend hoe de bron van de stad ommuurd was en dat je nu 3000 jaar later daar doorheen loopt!
Daarna door de oude stad met een lunch in zeg maar een heksenketel van grote groepen mensen, handelaren, scooters, duiven, herrie, ongelooflijk. En we kregen een falaffel in onze waffel.
 
Daarna zijn we naar de Muur gelopen, de Klaagmuur, maar dat is geen juist woord: de oude westelijke tempelmuur, althans de ondergrond ervan. Indrukwekkend (zie foto).

klaagmuur

 
Het is Poerim feest, dus veel mensen zijn carnavalesk gekleed. Ondertussen in Jeruzalem Gate hotel aangekomen, waar we 4 nachten zullen overnachten. Morgen houden we sabbath met een dienst hier.
 
Hartelijke groeten van de groep,
Margreet en Piet Rozeboom

Kerkdiensten september – oktober 2018

Zondag 9 september

9:30 uur – Heilig Avondmaal
Voorganger: ds. Piet Rozeboom, Aldeboarn
Organist: Gert Gatsma
Kindernevendienst en oppas aanwezig
Collecte: diaconie, kerk

Zondag 16 september

9.30 uur – startzondag (start met taart en koffie, 10:00 uur buitendienst)
Voorganger: ds. Piet Rozeboom, Aldeboarn
Organist: Gert Gatsma
Kindernevendienst en oppas aanwezig
Collecte: kerk, eigen jeugd

Zondag 23 september

9.30 uur
Voorganger: ds. Piet Rozeboom, Aldeboarn
Organist: Hielke van der Meulen
Kindernevendienst en oppas aanwezig
Collecte: kerk, plaatselijke zending

19:30 uur – start seizoen avonddiensten

Zondag 30 september

9.30 uur
Voorganger: da. Y. Riemersma-Beintema, Heerenveen
Organist: Gert Gatsma
Kindernevendienst en oppas aanwezig
Collecte: kerk, diaconie

19:30 – vrouwenspecial
Presentatie over miMakkus, methode voor communicatie met beperking
Zie kerkblad voor meer informatie

Zondag 7 oktober

10.00 uur – alternatiene dienst, Israëlzondag
Voorganger: ds. Piet Rozeboom, Aldeboarn
Muziek: Praiseband A5, Maasdijk
Organist: Gert Gatsma
Kindernevendienst en oppas aanwezig
Collecte: kerk, Kerk en Israël

Roemeniëgangers weer veilig thuis

Gisteren is iedereen weer veilig thuis gekomen na prachtige, bijzondere, waardevolle dagen in Remeti, Roemenië. In polonaise kwamen de deelnemers uit de bus, wat een geweldige sfeer was het! Er is hard gewerkt, aan paden, elektriciteit, betimmeren, picknickhuisjes, afwas, en nog veel meer. Er zijn bijzondere ontmoetingen geweest, binnen de groep, maar ook in Oradea. Dat alles met veel warmte, liefde, ontroering, blijdschap, en nog veel meer.

“En we pakken een hamer, een zaag en een kwast
Alles wat los zit, dat maken we vast
En we stoppen de gaten, die maken we dicht.
Ja, hier in Remeti brengen we licht!”

En Licht is er gebracht, de dank is groot vanuit Remeti!
Allemaal heel hartelijk dank voor jullie inzet voor dit prachtige project !!

 

Tweede klusdag in Roemenië

Het is alweer dinsdag, vandaag is er weer flink geklust. Er wordt weer gewerkt aan de picknickhuisjes, de tweede al. Een pad is aangelegd naar het nieuwe jongenshuis. Verder met de riolering. Heel het sanitair wordt zo schoon gemaakt als niet eerder. De koks zijn top met heerlijk eten en drinken en verrassende gerechten. Ook bij het brood in de middagpauze een warme lekkernij. Vanavond is de groep nog op koeienexpeditie geweest.

Het tweede picknickhuisje
Het tweede picknickhuisje

Even een groepskiekje!
Even een groepskiekje!

Kerkdiensten november-december 2017

Alle diensten zijn in de Doelhôftsjerke. Als het anders is, staat dat bij de dienst vermeld.

Zondag 12 november

9:30 uur – Heilig Avondmaal
Voorganger: ds. Piet Rozeboom, Aldeboarn                                         
Organist: Hielke van der Meulen 
Kindernevendienst en oppas aanwezig                        
Collecten: Diaconie, Kerk

19.30 uur – Vrouwenspecial                                                                    

Zondag 19 november

9.30 uur 
Voorganger: ds. Piet Rozeboom, Aldeboarn
Organist: Jurjen de Jong                                                                              Kindernevendienst en oppas aanwezig
Collecten: Kerk, Bloemen

19.30 uur
SamooSara: Jiddisch muziekgezelschap

Zondag 26 november

09.30 uur
Voorganger: ds. P. Rozeboom, Aldeboarn
Organist: Gert Gatsma 
Kindernevendienst en oppas aanwezig
Collecten: Kerk, Diaconie

Geen avonddienst.   

Zondag 3 december

9.30 uur
Voorganger:  ds. H. Mak, Harderwijk                                    
Organist: Jurjen de Jong                                             
Tienerdienst, kindernevendienst en oppas
Collecten: Kerk, missionair werk                                                             

19.30 uur
Lykele v.d Ven, Adventsvesper

Zondag 10 december

9:30 uur
Voorganger: ds. P.iet Rozeboom, Aldeboarn 
Organist: Gert Gatsma                                                
Kindernevendienst en oppas aanwezig
Collecten: Kerk, eigen jeugd                                                                  

19.30 uur – adventszang
Voorganger: ds. Piet Rozeboom

Zondag 17 december

9.30 uur
Voorganger: ds. Piet Rozeboom, Aldeboarn 
Organist: Jurjen de Jong
Kindernevendienst en oppas aanwezig
Collecte: Kerk, pastoraat

14.30 uur – Muzikale middag met High Tea

19 november: Jiddisch muziekgezelschap Samoosara in Aldeboarn

Samoosara

In de Doelhôftsjerke van Aldeboarn treedt op 19 november om 19:30 uur Samoosara op met muziek uit de Jiddische en Joodse cultuur. Expressieve klezmermelodieën, die zowel opgewekt als melancholisch kunnen klinken. De muziek raakt je ziel. In de samenstelling accordeon, dwarsfluit en viool krijgen de authentieke klezmermelodieën een frisse klank. Instrumentale en vocale composities worden afgewisseld.

Samoosara bestaat uit Johan Cnossen (dwarsfluit en zang), Wietze de Jong (accordeon en zang) en Anje de Jong (viool en zang). De muzikanten uit Lippenhuizen en Hemrik spelen nu zes jaar samen. Samoosara is springlevend. Het trio treedt veel op in kerken en culturele centra, stond op festivals en is ook al een aantal keren te gast geweest bij Omrop Fryslân.

Een prachtige muzikale avond aangevuld met verhalen en grappen uit de Jiddische cultuur. Het optreden duurt ongeveer anderhalf uur en de toegang is gratis.

Kerkdiensten oktober en november 2017

dienst

 

Alle diensten zijn in de Doelhôftsjerke. Als het anders is, staat dat bij de dienst vermeld!

Zondag 8 oktober

10.00 uur (inloop met koffie vanaf 9:30 uur) 
Zondag 8 oktober , 3e zondag van de herfst, groen             
Voorganger: ds. Piet Rozeboom, Aldeboarn                                         
Bijzonderheid: Alternatiene dienst
Organist: Jurjen de Jong 
Kindernevendienst en oppas aanwezig.                        
Collecten: Kerk, eigen jeugd                                                                          

Geen avonddienst.

Zondag 15 oktober

09.30 uur  

Voorganger: ds. Piet Rozeboom, Aldeboarn                          
Bijzonderheid: Doopdienst                                                      
Organist: Evert van Veen 
Kindernevendienst en oppas aanwezig                                  
Collecten: Kerk, Diaconie

19.30 uur
Mannenspecial: NSU
Verzamelen bij Andringahûs.
We gaan naar het Pomphûs (bij de Hooibrug voor Haskerdijken). De heer Hette Knijpstra over zijn levenswerk, een grote verzameling NSU-brommers en motoren.

Zondag 22 oktober

09.30 uur  
Voorganger: dr. R. Praamsma, Easterein                             
Organist: Gert  Gatsma                                               
Kindernevendienst en oppas aanwezig                            
Collecten: Kerk, najaarszendingcollecte

19.30 uur
Jaco Mulder: Muziek in de bijbel 

Zondag 29 oktober

9.30 uur   
Voorganger: ds. J.H. v/d Mark,Wolvega                               
Organist: Jurjen de Jong                                                             
Kindernevendienst en oppas aanwezig                               
Collecten: Kerk, onderhoud en restauratiefonds

19.30 uur
Filmavond in het Andringahûs: de Storm

Woensdag 1 november 

19.30 uur 
Voorganger: ds. Piet Rozeboom
Bijzonderheid: Dankstond, voor gewas en arbeid                          
Organist: Gert Gatsma                                                                               
Collecte: Kerk, Dankstondcollecte

Zondag 5 november

09.30 uur 
Voorganger: ds. Piet Rozeboom   
Bijzonderheid: dienst met doventolk                                                              
Organist: Gert Gatsma                                                
Kindernevendienst en oppas aanwezig                               
Collecte: Kerk, NBG

19.30 uur
Bijbelquiz in het Andringahûs

Zondag zingen met de Doelhofband!

IMG_0070Zondag 24 september gaan de avonddiensten van het nieuwe seizoen fris van start met een praisedienst. De Doelhofband – een kwartet van twee zangers en twee toetsenisten – zal op vrolijke wijze door de Opwekkingsbundel laveren. En natuurlijk mag iedereen uit volle borst meezingen!

Thema van deze avond: laat het vuur van de liefde branden! We starten om 19:30 uur. 

Holy Moly: de kerk was op de Gondelvaart-braderie!

Voorafgaand aan de Gondelvaart is er een drukbezochte braderie in het dorp. Daar was de Kerk met een kraam present: Holy Moly. In een bak met water kon je over het water lopen. Aan “de overkant” werd je opgewacht door ds. Piet Rozeboom die vroeg: geloof je in een wonder? Dit idee is overigens ook te vinden op de website van de PKN. Vele mooie gesprekken leverde dit op en dat werd meegenomen naar de speciale dienst op zondagavond.

Kerk tot 19:00 open met Gondelvaart: presentatie CD Hendrik Waringa!

Op dé feestdag van Aldeboarn, de Gondelvaart, is de kerk dit jaar langer open voor bezichtiging en rondleidingen. Op de ‘Gondelvaartse vrijdag’ (25 augustus 2017) is de kerk dit jaar van 15:00 tot 19:00 geopend voor iedereen. 

early-bird

Bijzonder is dit jaar dat Hendrik Waringa, zanger van de bekende formatie Earlybird, deze middag in de kerk zijn nieuwste nummer presenteert: “Oh Deelen, myn plakje op ierde”. Het is geproduceerd door de Boarnster beeldend kunstenaar Ardy Proot. 

Meer weten over de Gondelvaart en het feestprogramma? Kijk dan op www.gondelvaartaldeboarn.nl.

5 koeien voor Moldavië

 
koeien wereldkinderenWe zijn zo langzamerhand gewend dat de zendingscommissie van Aldeboarn geregeld met bijzondere acties komt. Ook dit seizoen lukte dat weer prima: Aldeboarn spaarde geld voor koeien voor arme gezinnen in Moldavië. Was de eerste gedachte één koe, afgelopen zondag bleek dat de opbrengst van de actie maar liefst € 3.575,- is, goed voor maar liefst vijf hele koeien! Op de foto overhandigt penningmeester Jo Dekker van de zendingscommissie de cheque aan bestuurslid Piet Rozeboom van Stichting Mensenkinderen (ja, toevallig ook onze predikant). De koeien worden plaatselijk in Moldavië gekocht, overigens het armste land van Europa. 
 
 

Dankdag 2016

 

koeBid tot God, wat er ook gebeurt. En dank Hem altijd
(Filippenzen 4: 6b).

Medicijn voor een opgewekt leven

De zon schuift een grijs wolkendek terzijde:
er parelt een heerlijk glanzend strijklicht
over heel die aarde heen,
waar log rondstappende koeien zo tevreden om zich heen grazen.
Ach wat is dat heerlijk
en daarna schuimt de melk zo gewoon als altijd,
maar nu toch net wat anders
de melktank binnen.
Want je wrijft in je handen
en kneedt je hart:
dank God voor vandaag.
Dat maakt het verschil: dat je het ziet en dat
een mens zich laaft heel gewoon aan het gewone
maar het is immers meer dan dat!
Neem nu het roodborstje
dat tot het laatste spatje licht
daar dat zo aandoenlijke wijsje zingt.
Juist nu het licht minder wordt
en het blad van de boom valt.
Deze muzikaliteit, deze toonzetting
dit danklied, lied voor de Schepper.
Ik weet namelijk niet waarvan anders
deze parelende tonen komen,
een dergelijke herfstsonate.
Het streelt mijn oor en roert mijn hart.
Zie je die roek daar deftig vliegen,
trots op zijn vondst in zijn snavel:
een eikel waarmee hij naar het weiland vliegt,
waar een collega soortgelijk heeft gevonden.
De elegante buiging naar elkaar
en de sonore klank erbij:
is het een “Prijs de Heer met blijde galmen”
om hun middagmaal?

Als je de dingen van de dag met verwondering aanvangt,
als je het gewone van alledag in het strijklicht van genade beziet,
als je richting je Schepper – Wie anders ? –
een knipoog geeft vanuit je hart doorkneed met dank,
kijk dan wordt alles net een beetje anders.
Natuurlijk weet ik wel, dat de verkleuring van deze tijd,
althans in dat vlammende blad,
alles te maken heeft met chlorofylkorrels – zo heten ze toch –
en die ontdaan van hun kleur wegens de koude.
Maar Wie heeft dat dan zo geregeld?
Gaat het allemaal vanzelf?
Ik wil niet leven in vanzelfsprekendheden,
ik houd van verrukking en verwondering.
En als dat vanuit de diepte geboren wordt,
kijk dan is het helemaal pas wat.
Want wie in de put zit,
is dicht bij de Bron.
En als je daaruit put,
is er altijd reden tot verwondering.
Dan is de toonbank van de apotheek
nooit zonder het recept voor leven met een lach en liefde:
minimaal driemaal daags een gebed tot God,
en Hij zal er zijn in jouw verwondering.
Kijk daar klaart deze wereld zo heerlijk van op!