Seminar met ds. Henk Poot in Heerenveen over ‘Jezus en Israël

Op dinsdag 8 november 2022 is er in Heerenveen de tweede studieavond in een serie van twee met spreker ds. Henk Poot. Het thema van de lezing is: Jezus en Israël. De bijeenkomst wordt georganiseerd door Christenen voor Israël en vindt plaats in de Fonteinkerk, President Kennedylaan 15, 8442 JE Heerenveen. De aanvang is om 20:00 uur, toegang is gratis. Er is verkoop van producten uit Israël.

Thema

Het geloof in Jezus lijkt het grote breekpunt te zijn tussen Israël en de kerk. Immers in de kerk belijden wij dat Jezus de Christus is en de meeste Joden doen dat niet. Toch heeft Jezus veel meer met Israël dan we als christenen wel eens beseffen. Je zou zelfs kunnen zeggen dat we via Jezus veel meer zicht krijgen op de plaats en de betekenis van het Joodse volk. Maar niet alleen dat: Het besef dat Jezus en Israël met elkaar verbonden zijn, zou ook kunnen leiden tot een verrijking van ons geloof in Jezus.

Achtergrond spreker

Ds. Henk Poot is als predikant verbonden aan Christenen voor Israël. Hij studeerde theologie in Utrecht en heeft verschillende boeken op zijn naam staan, zoals ‘De Knecht des Heren’ ‘Abraham een vriend van God’ en ‘Jozef, een Messiaanse geschiedenis’. Ds. Poot leidt regelmatig groepen rond in Israël en is een veelgevraagd spreker.

NIJKERK – Henk Poot 24-03-2015

Wie heeft een plaats in de herberg?

Classicaal appèl

Koudum, 27 augustus 2022

Geachte kerkenraadsleden, gemeenteleden, predikanten en kerkelijk werkers in de Classis Fryslân,

Dringend beroep
Hierbij doet het breed moderamen van onze Classis Fryslân, in navolging van de Generale Synode, een dringend beroep op uw gemeente. De noodhulpopvang van asielaanvragers bij o.a. het aanmeldcentrum in Ter Apel is vastgelopen. Dagelijks krijgen wij de moeilijke omstandigheden, het verdriet en de wanhoop van ‘de vreemdelingen voor de poort’ onder ogen. Wij hopen dat uw gemeente nu wil helpen waar geen andere helper is.

Dringend behoefte
Er is op dit moment dringend behoefte aan opvang en tijdelijke woonruimte voor asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen (de zgn.‘statushouders’), voor wie echter geen woonruimte beschikbaar is. Voor elke statushouder die een plek krijgt in onze steden en dorpen, kan iemand die wacht op een aanmeldprocedure worden toegelaten. Dit verlicht de druk aan de poorten van de asielcentra.

Ruimte gezocht
Onze Protestantse Kerk zoekt dringend ruimte voor kleinschalige opvang van landelijk ongeveer 300 statushouders en asielzoekers. Daarbij wordt gedacht aan leegstaande pastorieën, kerkelijke gebouwen die u kunt vrijmaken, diaconale doorgangswoningen, enzovoort. We denken daarbij aan de opvang zoals veel gemeenten die de afgelopen tijd ook aan Oekraïense vluchtelingen zijn gaan bieden.

Ondersteuning door de landelijke kerk
De dienstenorganisatie van onze landelijke kerk bereidt zich op dit moment voor om uw gemeente en uw diaconie te ondersteunen in deze tijdelijke opvang. Om te beginnen zijn er online-informatiebijeenkomsten gepland. Van daaruit wordt u verder de weg gewezen hoe u kleinschalige opvang kunt realiseren. U kunt zich voor een informatiebijeenkomst aanmelden via https://protestantsekerk.nl/evenementen/online-informatiebijeenkomst-opvangcrisis/
Voor gemeenten die na die informatie echt aan de slag willen, komt er één op één begeleiding.

Diaconaal geld
Wij verwachten dat er de komende tijd geld beschikbaar komt vanuit de overheid en de kerk, maar dit kost tijd. Tot dan hopen wij dat u hiervoor uw eigen diaconale gelden wilt en kunt benutten.

Samenwerking met burgerlijke gemeenten
Bij eventuele kleinschalige opvang zult u moeten samenwerken met uw burgelijke gemeente.
De dienstenorganisatie zal u hierin kunnen begeleiden.

Aanmelding kleinschalige opvang
Indien u in staat en bereid bent de komende tijd kleinschalig statushouders op te vangen, dan
kunt u zich aanmelden medewerker Kerk in Aktie mevrouw Jojanneke Dekker.
j.dekker@protestantsekerk.nl

Als classis stellen we een CC. van uw reactie naar classisfryslan@gmail.com op prijs.
Het breed moderamen van onze classis hoopt van harte dat u in deze noodsituatie uw hulp en uw mogelijkheden beschikbaar wilt stellen.

en vele duizenden, ontheemd, gevlucht uit eigen land,
beducht voor tirannie, geweld, voor dood voor moord en brand; genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan! (Lied 997:1)
Aan u allen mijn hartelijke groet, mede namens het breed moderamen van de Classis Fryslân,

Wim Beekman, classispredikant